หน้าแรก
เข้าใช้งานระบบสำหรับอาจารย์
รายงานสำหรับตรวจสอบข้อมูล
คู่มือการใช้งานระบบ
มาตรฐานการตั้งชื่อไฟล์
แสดงหลักสูตร
ปีการศึกษาที่อัพโหลด มคอ. : 2560
คณะ/หน่วยงาน : คณะสังคมศาสตร์
 
หลักสูตร
รายวิชาในหลักสูตร
เอกสาร มคอ.2
เอกสาร มคอ.7
[Collapse]ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
 6024 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีหลักสูตร 2560 รายวิชา มคอ.2มคอ.7
 6021 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปีหลักสูตร 2559 รายวิชา มคอ.2มคอ.7
 6017 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ปีหลักสูตร 2556 รายวิชา มคอ.2มคอ.7
 0280 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ปีหลักสูตร 2557 รายวิชา มคอ.2มคอ.7
[Collapse]ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
 3065 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีหลักสูตร 2557 รายวิชา มคอ.2มคอ.7
 3052 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ปีหลักสูตร 2556 รายวิชา มคอ.2มคอ.7
 0240 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ปีหลักสูตร 2557 รายวิชา มคอ.2มคอ.7
[Collapse]ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
 1904 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปีหลักสูตร 2560 รายวิชา มคอ.2มคอ.7
 1903 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ปีหลักสูตร 2560 รายวิชา มคอ.2มคอ.7
 1902 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปีหลักสูตร 2560 รายวิชา มคอ.2มคอ.7
 1901 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปีหลักสูตร 2560 รายวิชา มคอ.2มคอ.7

**
กรณีไม่สามารถคลิกได้ แสดงว่ายังไม่มีข้อมูล