หน้าแรก
เข้าใช้งานระบบสำหรับอาจารย์
รายงานสำหรับการตรวจสอบข้อมูล
รายงานตามตัวชี้วัด
คู่มือการใช้งานระบบ
มาตรฐานการตั้งชื่อไฟล์

:: สรุปจำนวนหลักสูตรที่ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร มคอ.2/มคอ.7 แยกตามคณะ ::
ปีการศึกษา :
v
ประเภทเอกสารมคอ. :
v
 
ลำดับที่
คณะ
จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
จำนวนหลักสูตรที่ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร มคอ.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
ปริญญาเอก
--ไม่พบข้อมูล--
 รวมทั้งสิ้น